Thể LoạI đố

Câu đố ANATOMY
đố

Câu đố ANATOMY

CÂU HỎI LIÊN QUAN: Trắc nghiệm Giải phẫu (Cơ bắp) Câu hỏi giải phẫu nguồn gốc và chèn Chức năng giải phẫu đố tôi Chức năng giải phẫu đố II Giải phẫu tổng quát Giải phẫu tổng quát tôi Giải phẫu tổng quát II Câu đố ANATOMY CÂU HỎI LIÊN QUAN: Trắc nghiệm Giải phẫu (Cơ bắp) Câu hỏi giải phẫu nguồn gốc và chèn Chức năng giải phẫu đố tôi Chức năng giải phẫu đố II Giải phẫu tổng quát Giải phẫu tổng quát tôi Giải phẫu tổng quát II Hướng dẫn đố vui Khớp số cơ chính xác bằng cách chọn nó từ menu thả xuống. Sau đó, nhấp vào nút "Tính điểm" Chọn câu trả lời đúng Kết quả: Đánh giá:

ĐọC Thêm
đố

Chức năng giải đố

Khớp hành động với cơ tương ứng Chọn hành động thích hợp từ menu phím tắt hoặc nhấp vào tên của cơ để hiển thị các đặc điểm giải phẫu của nó
ĐọC Thêm
đố

Giải đố

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:
ĐọC Thêm
đố

Giải đố

CÂU HỎI LIÊN QUAN: Trắc nghiệm Giải phẫu (Cơ bắp) Câu hỏi giải phẫu nguồn gốc và chèn Chức năng giải phẫu đố tôi Chức năng giải phẫu đố II Giải phẫu tổng quát Giải phẫu tổng quát tôi Giải phẫu tổng quát II Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:
ĐọC Thêm